Права пацијената

имате право

У складу са Законом о правима пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013) који је ступио на снагу 30.05.2013. године, пацијентима се обезбеђује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту, у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима и уз поштовање његових личних ставова.

Пацијентима се обезбеђује ПРАВО НА:
ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕИНФОРМАЦИЈЕПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕКВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕБЕЗБЕДНОСТОБАВЕШТЕЊЕСЛОБОДАН ИЗБОРДРУГО СТРУЧНО МИШЉЕЊЕПРИВАТНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТПРИСТАНАКУВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУНАКНАДУ ШТЕТЕПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације, спадају у податке о личности и представљају нарочито осетљиве податке. Податке о здравственом стању пацијента, дужни су да чувају сви здравствени радници, односно здравствени сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама. Дужност чувања података из медицинске документације надлежни здравствени радници, односно здравствени сарадници, као и друга лица, могу бити ослобођени само на основу писменог пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу одлуке суда.

Пацијент има право на увид у своју медицинску документацију. У случају да је пацијент дете, односно лице лишено пословне способности, право увида у медицинску документацију има законски заступник, осим у случају када је дете навршило 15 година живота и када је способно за расуђивање и тада дете има право на поверљивост података који се налазе у његовој медицинској документацији.

Надлежан здравствени радник дужан је да, у случају озбиљне опасности по живот и здравље детета, информацију о његовом здравственом стању саопшти законском заступнику и у случају постојања захтева детета да се таква информација не саопшти законском заступнику.

Пацијент, односно његов законски заступник, има право на копију медицинске документације и сноси неопходне трошкове израде копије. Извод, односно копија медицинске документације за умрлог члана породице може се дати пунолетном члану уже породице, односно законском заступнику, на његов захтев, ради остваривања законом утврђених права.

Забрањено је да надлежни здравствени радник, односно здравствени сарадник, саопшти другим лицима личне информације из става 1. овог члана.

  • Прегледу пацијента и предузимању медицинских мера уопште, могу присуствовати само они здравствени радници, односно здравствени сарадници који непосредно учествују у прегледу пацијента и предузимању медицинских мера.
  • По правилу, прегледу пацијента и предузимању других медицинских мера, могу присуствовати ученици и студенти школа и високошколских установа здравствене струке, у сврху обављања практичне наставе, као и здравствени радници и здравствени сарадници, у току обављања приправничког стажа и стручног усавршавања, осим ако то пацијент одбије.
  • Пацијент може дати пристанак и за присутност других лица, приликом његовог прегледа и предузимања медицинских мера уопште.
  • На изричит захтев пацијента, прегледу који обавља надлежни доктор медицине, односно доктор стоматологије, не могу присуствовати други здравствени радници, односно здравствени сарадници.

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко право из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада, директору здравствене установе или саветнику за заштиту права пацијанета. Секретаријат за здравство – Сектор за заштиту права пацијената за град Београд налази се у ул. Тиршова 1, канцеларија број 9. Радно време Канцеларије је од 9 до 15 часова. Број телефона је 011/ 360 56 34, а електронска пошта savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs .

yastita prava pacijenata