Стручни орган Дома здравља

Стручни савет – председник

др Марија Томић

Стручни савет Дома здравља је саветодавно тело Директора и Управног одбора. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља, предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља, предлаже Управном одбору план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља, прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља, предлаже чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада, обавља и друге послове утврђене Статутом.

Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља. Чине га здравствени радници које именује директор на предлог служби Дома здравља.

Етички одбор – председник

др Данијела Владушић

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру. Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија, доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите, а разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља.

Комисија за унапређење квалитета рада – председник

др Сања Ћојбашић

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. Доноси годишњи програм унапређења  квалитета стручног рада у Дому здравља.

Комисија за акредитацију – координатор

др Данијела Владушић

У циљу припреме за акредитацију, као и одржавања постигнутих стандарда и сталног унапређења квалитета, у Дому здравља оформљена је Комисија за акредитацију са задатком да координира процесом акредитације у установи, на нивоу служби и међу службама, буде подршка у имплементацији постојећих процедура и увођењу нових, али и да буде спона између Агенције за акредитацију и Дома здравља.

Комисија за  едукацију

 1. др Марија Томић, спец. медицине рада
 2. др Раде Ружић, спец. педијатрије
 3. др Бисерка Васић, доктор медицине

Комисија за рецензију и едукацију Дома здравља Раковица  је стручно тело које обавља рецензију стручних и научних радова запослених за акредитацију програма континуиране медицинске едукације, разне скупове, семинаре, конгресе.

Лица задужена за заштиту од злостављања на раду

 1. Лидија Крушкоња – Лице за подршку
 2. Гордана Фундуп – Лице овлашћено за покретање поступка за заштиту од злостављања
 3. Гордана Фундуп – Лице коме запослени подноси захтев за заштиту од злостављања
 4. др Марија Томић, спец. медицине рада – Посредник ДЗР
 5. др Бранко Бурмазовић, спец. психијатрије – Посредник ДЗР
 6. Јован Шеврт, психолог – Посредник ДЗР
 7. др Раде Ружић, спец. педијатрије – Посредник ДЗР
 8. др Бисерка Васић, доктор медицине – Посредник ДЗР